ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 1
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมิถุนายน 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายสุเมต เฑียรฆโรจน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1ลาออกจากราชการ 
2นางบุญริ่น บุญยรัตน์บ้านโหล๊ะเร็ดลาออกจากราชการ 
3นางทัศนีย์ มีภูมิบ้านโหล๊ะเร็ดลาออกจากราชการ 
4นายวุฒิชัย นุ่มเรืองวัดโพธาวาสลาออกจากราชการ 
5นายภานุวัชร แก้วลำหัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1สพม.12 นครศรีธรรมราช-พัทลุง สพม.เขต 12
6นางสุพิญญา นุ่มนามอนุบาลควนขนุนสพป.พัทลุง เขต 2 สพป.พัทลุง เขต 2
7นายภูวไนย รักจำรูญบ้านควนกุฎโรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี สพม. เขต 12
8นายพชร มั่นคงบ้านปากเหมืองโรงเรียนดอนศาลานำวิทยา สพม.เขต 12
9นางประไพพรรรณ เกษมสัตย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1กลุ่มส่งการจัดการศึกษาเอกชน ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง
10นางสาวถนอมวรรณ จันทร์อินทร์วัดโคกศักดิ์ลาออกจากราชการ 
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 28/09/2551
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1