ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 1
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายจรินทร์ วงษ์ศรีปานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1เกษียณอายุ 
2นายนคร เทพหนูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1เกษียณอายุ 
3นายวิโรจน์ ขันธ์ทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1เกษียณอายุ 
4นางส่องศรี ฤทธิรัตน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1เกษียณอายุ 
5นายอำนวย รักพวกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1เกษียณอายุ 
6นายประกอบ ทองดำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1เกษียณอายุ 
7นางกรุณา เรืองสังข์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1เกษียณอายุ 
8นายประสิทธิ์ รอดดำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1เกษียณอายุ 
9นายทวี บุญปล้องวัดปากประเกษียณอายุ 
10นายประดิษฐ์ นิ่มนวลบ้านนาโหนดเกษียณอายุ 
11นายชะเวง ตั้งไล่วัดสุนทราวาสเกษียณอายุ 
12นายวิชิต เต็มนิลบ้านควนขนุนเกษียณอายุ 
13นายสำราญ รัตนวงศ์บ้านโคกวาเกษียณอายุ 
14นายเขมอัตต์ ทองเพชรวัดโพรงงูเกษียณอายุ 
15นายประพาส นิ่มดำบ้านเขาปู่เกษียณอายุ 
16นายกฤษฎา แดงมาอนุบาลป่าพะยอมเกษียณอายุ 
17นางสุนันท์ มิตรมุสิกวัดวิหารเบิกเกษียณอายุ 
18นางพรศรี สุวรรณโณวัดโพเด็ดเกษียณอายุ 
19นางอาภรณ์ศิริ นามสังข์วัดควนถบเกษียณอายุ 
20นางเบญจมา ไชยศรวัดบ้านสวนเกษียณอายุ 
21นางพิกุล มณีนิลวัดบ้านสวนเกษียณอายุ 
22นางปราณี หนูเลี่ยงวัดบ้านสวนเกษียณอายุ 
23นายสวัสดิ์ รองรามวัดบ้านสวนเกษียณอายุ 
24นายไสว มากภิบาลบ้านทุ่งลานเกษียณอายุ 
25นายสมนึก พุทธศรีบ้านควนคงเกษียณอายุ 
26นางเบญจะ ขวัญสุวรรณบ้านไสถั่วเกษียณอายุ 
27นางวรรณี เพ็งประไพวัดอภยารามเกษียณอายุ 
28นางอารี หนูแป้นน้อยวัดอัมพวนาราม(มิตรภาพที่89)เกษียณอายุ 
29นางนารีรัตน์ อินทร์มากวัดโอ่(ปิปผลิกประชาสรรค์)เกษียณอายุ 
30นางกัญจรัตน์ มากชูวัดโอ่(ปิปผลิกประชาสรรค์)เกษียณอายุ 
31นายสมนึก พวงพวาวัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย)เกษียณอายุ 
32นางนิตยา ฤทธิ์เหมือนวัดนาท่อมเกษียณอายุ 
33นางสุนันทา เลาแก้วหนูอนุบาลพัทลุงเกษียณอายุ 
34นางสุลีพร ศิริธรอนุบาลพัทลุงเกษียณอายุ 
35นางเพลินใจ หอยนกคงอนุบาลพัทลุงเกษียณอายุ 
36นางสาวเฉลา หมวดจันทร์อนุบาลพัทลุงเกษียณอายุ 
37นางอรชร แสงเปี่ยมสุขอนุบาลพัทลุงเกษียณอายุ 
38นางปราณี สีดำอนุบาลพัทลุงเกษียณอายุ 
39นางมาลี รามแก้วอนุบาลพัทลุงเกษียณอายุ 
40นางสอิ้ง คงแก้ววัดปากสระเกษียณอายุ 
41นางศรีเกตุสมบุญ ทองนวลวัดท่าสำเภาใต้เกษียณอายุ 
42นางยิ่งลักษณ์ ศิริอนันต์วัดสุวรรณวิหารน้อยเกษียณอายุ 
43นางอาภรณ์ สุขอ่อนวัดเขาแดงเกษียณอายุ 
44นางถนอม ไทยยาวัดพิกุลทองเกษียณอายุ 
45นางปิ่นอนงค์ ถาวโรจน์บ้านหยีในสามัคคีเกษียณอายุ 
46นางอนงค์ เยาว์ด้วงวัดหรังแคบเกษียณอายุ 
47นายวินัย บุญสิทธิ์บ้านควนพนางตุงเกษียณอายุ 
48นายสนิท ทองพูลเอียดวัดประดู่หอมเกษียณอายุ 
49นายสุกิจ สินยังวัดประดู่หอมเกษียณอายุ 
50นางอุษา หลีวิจิตรบ้านธรรมเถียรเกษียณอายุ 
51นางยินดี รักขุนส่องบ้านธรรมเถียรเกษียณอายุ 
52นางพรรณี ชูพุทธบ้านปากสระเกษียณอายุ 
53นางสมพร ปุรินทราภิบาลบ้านสํานักกอเกษียณอายุ 
54นางวันน้อย ขาวสังข์วัดแหลมโตนดเกษียณอายุ 
55นายอรุณ ขาวสังข์วัดแหลมโตนดเกษียณอายุ 
56นายแนม แจ้งจุลบ้านเตงเกษียณอายุ 
57นางวรรดี ตันติสุโชติวัดบ้านสวนเกษียณอายุ 
58นางอิ่มกมล มุขตาวัดควนแพรกหาเกษียณอายุ 
59นางโสภาพรรณ พิจิตรวัดลานแซะเกษียณอายุ 
60นางจรีวรรณ หนูขาววัดลานแซะเกษียณอายุ 
61นางกาญจนา สุทธิสงค์วัดโงกน้ำเกษียณอายุ 
62นางวิมาลา คงแก้ววัดพังดานเกษียณอายุ 
63นางวิไลวรรณ ทองร่วงวัดเกาะยางเกษียณอายุ 
64นางสุภนิจ ทิพย์ศุภลักษณ์บ้านควนขนุนเกษียณอายุ 
65นางนาตยา พันนาวัดดอนศาลาเกษียณอายุ 
66นางวรรณา อินทร์แก้วบ้านควนขนุนเกษียณอายุ 
67นายปราโมทย์ ดวงอรุณวัดป่าตอเกษียณอายุ 
68นางจำเป็น อินทร์แป้นอนุบาลควนขนุนเกษียณอายุ 
69นางมณี บุญคงแก้วอนุบาลควนขนุนเกษียณอายุ 
70นายทวี หลีวิจิตรบ้านโคกโดนเกษียณอายุ 
71นางดวงแก้ว ศรีเมืองบ้านโคกโดนเกษียณอายุ 
72นางการุณา เกตุแก้วอนุบาลศรีบรรพตเกษียณอายุ 
73นายพรชัย ศรีรามอนุบาลศรีบรรพตเกษียณอายุ 
74นางสมจิตร มานันตพงศ์อนุบาลศรีบรรพตเกษียณอายุ 
75นายฐานุพร เทพหนูอนุบาลศรีบรรพตเกษียณอายุ 
76นางนงเยาว์ บัวศรีแก้วบ้านเขาปู่เกษียณอายุ 
77นางอรุณี ยอดแก้วเรืองบ้านเขาปู่เกษียณอายุ 
78นางลำยอง เทิดเกียรติกุลชุณหะวัณเกษียณอายุ 
79นายสมเกียรติ โปฏกรัตน์วัดตะแพนเกษียณอายุ 
80นางไพณี คชภักดีอนุบาลป่าพะยอมเกษียณอายุ 
81นางวิไลวรรณ แท่นประมูลอนุบาลป่าพะยอมเกษียณอายุ 
82นางอุทัยวรรณ เกตุแก้วอนุบาลป่าพะยอมเกษียณอายุ 
83นางทัศนีย์ ศรีชุมพวงบ้านบ่อทรายเกษียณอายุ 
84นายปรีดา ทองหนูวัดคลองใหญ่เกษียณอายุ 
85นางพรทิพย์ เพชรคงบ้านนาวงเกษียณอายุ 
86นางสุวิศา พิทักษ์บ้านโหละหนุนเกษียณอายุ 
87นางจรงค์ มากอินทร์วัดทุ่งยาวเกษียณอายุ 
88นางวรรณดี เพ็งช่วยบ้านไสถั่วเกษียณอายุ 
89นายชลอ ไชยบุรินทร์วัดอัมพวนาราม(มิตรภาพที่89)เกษียณอายุ 
90นางยวนจิต ไหมสุขวัดนาท่อมเกษียณอายุ 
91นางนฤมล ดิษฐานอนุบาลพัทลุงเกษียณอายุ 
92นางอาทร รักษ์สุวรรณอนุบาลพัทลุงเกษียณอายุ 
93นายพูนผล เกตุสุวรรณบ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา)เกษียณอายุ 
94นางวิไล ทิพย์ศิโรเวฐน์วัดเขาทองเกษียณอายุ 
95นางอุไร สาครินทร์วัดประดู่เรียงเกษียณอายุ 
96นายสำเริง จันทร์เทพทุ่งยางเปลเกษียณอายุ 
97นางละออง หนูดำวัดพังดานเกษียณอายุ 
98นายดัสกร แดงสินชุณหะวัณเกษียณอายุ 
99นายเหิม ด้วงเจ้ยวัดตะแพนเกษียณอายุ 
100นางทรงดี ทองขุนดำบ้านหัสคุณเกษียณอายุ 
101นายพร้อย นาคปลัดบ้านไสกุนเกษียณอายุ 
102นายวัชรินทร์ แท่นประมูลวัดคลองใหญ่เกษียณอายุ 
103นางสมใจ ชูเพชรบ้านห้วยศรีเกษรเกษียณอายุ 
104นายสุธีศักดิ์ บุตรทองวัดลำในเกษียณอายุ 
105นายรัฐชาตร์ แสงคงบ้านโตนเกษียณอายุ 
106นางผานิต หมื่นสินวัดร่มเมืองเกษียณอายุ 
107นายสุภา บุญฉิมบ้านไสเลียบเกษียณอายุ 
108นายจำเริญ แก้วแหร่วัดตะแพนเกษียณอายุ 
109นายสมยศ สมุหเสนีโตวัดวิหารเบิกเกษียณอายุ 
110นายสำเริง บุญเพชรวัดโอ่(ปิปผลิกประชาสรรค์)เกษียณอายุ 
111นายสว่าง ฮวดไล่บ้านมะกอกใต้เกษียณอายุ 
112นางจรวย เทพนิมิตรวัดป่าตอเกษียณอายุ 
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 28/09/2551
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1